ZÁMĚRY ČINNOSTI SH ČMS OSH PLZEŇ – SEVER

2010  -  2015

 

I. Hlavní záměry činnosti SH ČMS OSH Plzeň – sever

 

1)      Ve spolupráci s představiteli obcí, státní správy a dalšími orgány, institucemi, občanskými sdruženími a podnikateli, zvýšit úsilí o zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů na okrese Plzeň – sever

2)      Působit na veřejnost tak, aby se postupně zvyšovala společenská prestiž dobrovolných hasičů

3)      Sledovat navrhované změny právních předpisů v požární ochraně i v dalších oblastech, s cílem iniciovat a prosazovat zájmy hasičů a obcí

4)      Rozvíjet spolupráci se zahraničními hasičskými sbory

5)      Aktivně rozvíjet činnost mládeže a dospělých pro soutěže v požárním sportu a hře Plamen

6)      Vytvářet podmínky pro zapojení  SDH do soutěží  požárním  sportu a pro rozvoj spolupráce s dalšími občanskými sdruženími na úseku kulturně – společenské oblasti  a sportu

 

II. Rozvoj OSH Plzeň – sever

 

1)      V činnosti OSH v souladu se Stanovami SH ČMS rozšiřovat a zlepšovat činnost organizačních jednotek ve Sborech dobrovolných hasičů a okrscích

2)      Zlepšovat systém přenosu informací uvnitř i vně OSH ( elektronická pošta, internetové stránky, apod. ),  opírat se o přijaté Stanovy SH ČMS a s plnou odpovědností a důsledností prosazovat jejich dodržování

3)      Reagovat na změny v územně – správním uspořádání státu s cílem zajistit spolupráci a prosazení zájmů hasičstva na úrovni obcí, měst a vyšších územně správních celků

4)      Starat se o odbornou úroveň funkcionářů SDH, organizovat pro ně školení a semináře, vytvářet studijní a metodické materiály

5)      Obnovit spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů zejména v Karlovarském kraji

6)      Vytvářet podmínky pro oživení činnosti a chodu Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje

7)      Podporovat funkčnost odborných rad : velitelů, prevence, mládeže, historie a ochrany obyvatelstva.

 

III. Podpora činnosti JSDH obcí a jejich odborná příprava

 

1)      Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat připravenost k provádění zásahů při požárech, živelných pohromách, technických a jiných havárií v duchu „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“

2)      Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v hasičských jednotkách, spolupůsobit při zřizování těchto jednotek a požárních hlídek. Připravovat nejlepší členy SH ČMS pro funkce velitelů, strojníků i preventistů a pro další funkce v požární ochraně

3)      Upozorňovat odpovědné subjekty a společně s nimi hledat  možnosti, jak výrazně zlepšit zanedbaný stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů JSDH a jak zlepšit technické vybavení v těchto jednotkách. Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení

4)      Působit na zlepšení systému odborné přípravy tak, aby odborná příprava velitelů, strojníků, preventistů a dalších funkcí v požární ochraně byla dostupná širšímu počtu aktivních členů SDH zařazených v hasičských jednotkách při zachování kvality odborné přípravy, s cílem zajistit jejich lepší zastupitelnost v jednotkách

5)      Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičení, pořádat kvalifikační hasičské soutěže, memoriály, pohárové soutěže, mládežnické soutěže i další prospěšné akce za účelem zvýšení odborné úrovně členů SDH a působení na veřejnost. K tomu využívat možnosti a součinnosti s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, který je činnosti OSH Plzeň – sever nakloněn a připraven nám vždy vyjít vstříc

6)      Podílet se na rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a jiných mimořádných událostí

7)      Podporovat rekondiční a ozdravné programy pro všechny hasiče jednotlivých sborů v rámci OSH Plzeň – sever

8)      Podporovat v rámci Plzeňského kraje mimoškolní aktivity kolektivů mladých hasičů ( letní tábory, atd. )

IV. Preventivně – výchovná oblast

 

1)      Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy SDH, vybavovat je potřebnými materiály a vést je k úzké spolupráci s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů a jiných nebezpečí

2)      Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů

3)      Působit na mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost v požární ochraně a k ochraně života,  zdraví,  majetku a životního prostředí

4)      Při výchově mladé generace rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“ nejen v SDH, ale i ve školských zařízeních okresu Plzeň – sever

 

V. Práce s mládeží

 

1)      Vytvářet příznivé podmínky pro činnost mladých hasičů

2)      Pro vedoucí kolektivů mladých hasičů organizovat pravidelná školení za účelem získání a udržení kvalifikačních stupňů III. a II.

3)      Svou činností podporovat a získávat mladou generaci pro celoroční mimoškolní hasičskou práci a tím napomáhat ke snižování kriminality mládeže, předcházení drogové závislosti, aj.

4)      Podporovat a rozvíjet činnost odborné rady mládeže a rady poháru ( Medvěd Severák )

5)      Vytvářet podmínky pro nábor mladých hasičů a každý rok získat do svých řad další kolektivy mladých hasičů

6)      Vytvářet takové podmínky a prostory, aby nám z řad mladých hasičů zůstali budoucí členové jednotek SDH v obcích

7)      Aktivně se podílet na okresních i mimo okresních soutěžích pro družstva mladých hasičů        a dorostu  ( pohár ORM, Memoriál V. Fránové, sálové soutěže, apod. )

 

VI. Oblast společenské aktivity, historie a muzejnictví

 

1)      Zachovávat hasičské tradice

2)      Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti hasičstva ( kroniky, fotomateriál, video záznamy, apod. )

3)      Rozvíjet a podporovat mezilidské vztahy a kulturně – společenskou činnost

4)      Rozvíjet činnost uměleckých hasičských souborů a další zájmovou činnost hasičů

5)      Podporovat činnost rady historie a Zasloužilých hasičů při OSH Plzeň - sever

 

VII. Ekonomická oblast

 

1)      Hledat zdroje finančních prostředků pro činnost OSH Plzeň – sever

2)      Vést přesnou evidenci veškerého majetku a hasičského zboží a v rámci přidělovaných dotací zkvalitňovat materiálně – technické vybavení OSH

3)      Zachovat pojištění hasičů pro případ smrti nebo trvalých následků členů SH ČMS při zásahové a ostatní činnosti

4)      Zvýšit podíl členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., a podporovat obchodní činnost Výzbrojny požární ochrany a.s. jako zdroj dalších příjmů do rozpočtu OSH

5)      Rozvíjet Nadaci pro podporu hasičského hnutí v České republice

6)      Vést potřebná jednání s příslušnými institucemi – Krajským úřadem Plzeňského kraje, obcemi III. typu – Kralovice, Nýřany k možnosti získání finančních prostředků na činnost OSH Plzeň – sever

7)      Na základě zpracování koncepce činnosti OSH Plzeň – sever na všech úsecích, pokusit se čerpat finanční prostředky z projektů Evropské unie